Polityka prywatności i plików cookie dapol.eu

Prywatność

DAPOL uważa prywatność za ważną kwestię, dlatego rozwijajmy i obsługujemy nasze serwisy internetowe dbając o ochronę prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności („Informacja o Polityce prywatności”) opisuje rodzaje informacji osobowych, które uzyskujemy od użytkownika w czasie, gdy korzysta on z naszych stron internetowych, sposób gromadzenia i przetwarzania tych informacji oraz wskazujemy, komu je udostępniamy i jakie są prawa użytkownika w związku z takimi informacjami. Niniejsza Informacja o Polityce prywatności dotyczy strony pod adresem dapol.eu , której właścicielem i operatorem jest DAPOL Sp. z o.o.

Kto jest odpowiedzialny za dane osobowe użytkownika? 

Za dane osobowe użytkownika odpowiada DAPOL. DAPOL oznacza spółkę DAPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zarejestrowaną w Polsce pod numerem 0000417011) lub jej spółki zależne. Informacje o wszystkich spółkach zależnych DAPOL zamieszczono w załączniku na końcu tej strony. Do celów określonych przez stosowne przepisy dotyczące ochrony danych, administratorem danych jest podmiot powiązany DAPOL. świadczący usługi lub komunikujący się z użytkownikiem. Niniejsza informacja dotyczy wszystkich takich podmiotów.

Gromadzenie danych osobowych użytkownika 

Możemy gromadzić ograniczone dane osobowe, które przeglądarka użytkownika udostępnia naszej stronie internetowej podczas wizyty użytkownika. Takie informacje z rejestrów obejmują: adres IP (Internet Protocol) użytkownika, rodzaj przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę wizyty oraz jeden lub kilka plików cookie pozwalających na identyfikację przeglądarki użytkownika (więcej informacji znajduje się w sekcji Pliki cookie poniżej). Wykorzystujemy te informacje w celu lepszego zrozumienia zachowania użytkownika, aby udoskonalić naszą ofertę oraz zapobiec działaniom szkodliwym, takim jak ataki hakerskie i ataki typu „odmowa usługi”.

Niektóre z naszych usług wymagają od użytkownika założenia konta. Poprosimy użytkownika o podanie informacji osobowych w celu utworzenia konta i będziemy wykorzystywać te informacje do świadczenia usługi. W związku z niektórymi usługami możemy poprosić o dane karty kredytowej lub o inne informacje związane z płatnościami, które będziemy przechowywać w zaszyfrowanej formie na bezpiecznych serwerach.

Jeżeli będziemy wymagali podania dodatkowych danych osobowych, poinformujemy użytkownika we właściwym czasie o rodzajach informacji, które gromadzimy, w jaki sposób ich używamy, komu je przekazujemy oraz przez jaki okres czasu je przechowujemy. Mamy nadzieję, że pomoże to użytkownikowi w podjęciu świadomej decyzji na temat przekazywania nam informacji osobowych.

Informacje osobowe przekazywane nam przez użytkownika będziemy wykorzystywać jedynie do zrealizowania celu, dla którego informacje te pozyskaliśmy. Dane użytkownika nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, takim jak marketing bezpośredni, o ile nie poinformujemy o tym użytkownika i nie uzyskamy jego wyraźnej zgody, jeśli jest ona wymagana prawem.

Treści generowane przez użytkowników 

W ramach niektórych z oferowanych przez nas usług użytkownik może publikować na stronie internetowej informacje, które następnie będą dostępne dla innych użytkowników tej strony. Przykładami są fora dyskusyjne i komentarze na blogach.

W związku z publikacją treści innym odwiedzającym stronę, wraz z publikowaną informacją udostępniane są podstawowe dane identyfikujące użytkownika jako autora postu. Dane te obejmują nazwę lub pseudonim użytkownika, a w stosownych przypadkach również kraj lub nazwę firmy bądź organizacji zatrudniającej użytkownika. Użytkownik może kontrolować swoje dane w profilu użytkownika oraz treści wyświetlane w jego postach.

Ponadto możemy wyświetlać informacje statystyczne, dotyczące reputacji, czy inne dane związane z kontem użytkownika. Przykładem jest liczba postów na forum opublikowanych przez użytkownika lub ocena wskazująca, jak przydatne są, zdaniem innych odwiedzających, posty użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat zawarto na stronach pomocy dotyczących każdej z usług.

Udostępnianie informacji 

Informacje możemy udostępniać w kilku okolicznościach określonych poniżej:

  • Mamy wyraźną i udokumentowaną zgodę użytkownika.
  • Informacje przekazujemy zaufanym firmom lub osobom wyłącznie w celu obsługi wniosku użytkownika w naszym imieniu. W takim przypadku mają zastosowanie umowy obligujące strony do przetwarzania takich informacji wyłącznie na nasze polecenie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych oraz z zastosowaniem stosownych środków służących zapewnieniu poufności i bezpieczeństwa, o czym użytkownik zostanie właściwie poinformowany.
  • Uważamy, że jesteśmy zobowiązani prawem lub musimy być przekonani, w dobrej wierze, że dostęp, zachowanie lub ujawnianie takich informacji są uzasadnione dla potrzeb ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa DAPOL, użytkowników lub interesu publicznego .

Dane osobowe użytkownika będziemy przekazywać naszym podmiotom powiązanym w celu świadczenia na rzecz użytkownika usług zgodnie z niniejszą Informacją o Polityce prywatności. Więcej danych na temat podmiotów należących do naszej grupy znajduje się na liście poniżej. Nieustannie wdrażamy polityki i środki zabezpieczające we wszystkich spółkach DAPOL w krajach, w których prowadzimy naszą działalność, aby zapewnić, że informacje osobowe będą przechowywane i przetwarzane we wszystkich przypadkach zgodnie z tymi samymi standardami prywatności i bezpieczeństwa. Jeżeli dane osobowe użytkownika będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do regionu, co do którego Komisja Europejska nie uznała, że zapewnia on odpowiednie środki zabezpieczające, zostanie to odnotowane w stosownej informacji, a my zwrócimy się do użytkownika z prośbą o zgodę, jeśli będzie to konieczne na podstawie właściwych przepisów prawa o ochronie danych.

W przypadku przeniesienia własności części DAPOL, takiego jak nabycie przez inną spółkę lub połączenie z inną spółką, udzielimy stosownego powiadomienia oraz (kiedy jest to wymagane prawem) poprosimy użytkownika o zgodę przed przekazaniem danych osobowych, które następnie zostaną objęte inną polityką prywatności.

Dane osobowe użytkownika możemy przesyłać niektórym dostawcom usług oraz partnerom w zakresie koniecznym do zapewnienia bezproblemowej obsługi oraz poprawy jakości naszych usług. Niektórzy z naszych partnerów mogą znajdować się w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych, jak kraj zamieszkania lub siedziby użytkownika, których Komisja Europejska nie uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych. Dane osobowe przekazujemy do takich krajów jedynie przy zastosowaniu środków zabezpieczających, które zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika, takich jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Nie będziemy ujawniać danych osobowych użytkownika innym osobom i podmiotom niestowarzyszonym. Będzie to jednak możliwe w ograniczonych przypadkach opisanych w niniejszej Polityce lub za zgodą użytkownika.

Jak długo przechowujemy dane osobowe? 

O ile w informacji o ochronie prywatności dotyczącej określonej usługi nie wskazano inaczej, dane użytkownika będziemy przechowywać przez minimalny okres czasu wymagany dla realizacji celów, dla których dane zostały zgromadzone, w tym dla celów spełnienia wymogów w zakresie prawa, rachunkowości lub sprawozdawczości (w tym, jeśli to konieczne, w celu umożliwienia DAPOL ochrony przed roszczeniami prawnymi). Na przykład, jeśli poprosimy użytkownika o dane osobowe w związku z jego zapisaniem się na seminarium, takie dane będziemy przechowywać do czasu zakończenia seminarium oraz przez uzasadniony okres czasu po jego zakończeniu, na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania lub skargi. Gdy dane nie będą już wymagane, usuniemy je trwale, zgodnie z obowiązującym prawem.

Bezpieczeństwo informacji 

Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieupoważnionym dostępem lub niezatwierdzoną zmianą, ujawnieniem bądź zniszczeniem danych.

Dostęp do danych osobowych użytkownika ograniczamy do pracowników DAPOL, którzy potrzebują takich informacji w celu realizacji wniosku użytkownika lub dostarczenia naszych usług.

Linki 

Strony zewnętrzne nie należące do DAPOL, do których prowadzą linki ze stron DAPOL są tworzone przez osoby, nad którymi DAPOL nie ma kontroli. Takie strony mogą umieszczać własne pliki cookie w komputerze użytkownika, zbierać dane lub uzyskiwać informacje osobowe. Każda taka strona powinna zawierać własne informacje dotyczące stosowanej polityki prywatności.

Prawa użytkownika 

Użytkownik ma prawo do:

  • poprawienia wszelkich błędów w danych osobowych lub ich aktualizacji,
  • otrzymania kopii swoich danych osobowych, które posiadamy,
  • usunięcia swoich danych osobowych, w zakresie których nie mamy już podstawy prawnej do ich wykorzystywania,
  • przekazania swoich danych osobowych do nowego dostawcy (jeśli dotyczy),
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (pod warunkiem, że nasze powody przetwarzania nie przeważają względem jakiegokolwiek zastrzeżenia praw do prywatności danych), lub ograniczenia sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika w czasie wyjaśniania skargi.

W tym celu należy przesłać do DAPOL, na adres mailowy biuro@dapol.pl wypełnione pismo „Żądania dostępu do swoich danych osobowych”. W niektórych okolicznościach możemy być zmuszeni do ograniczenia powyższych praw w celu zabezpieczenia interesu publicznego (np. zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa) lub naszych interesów (np. utrzymanie tajemnicy prawnej).

W przypadkach, gdy zwróciliśmy się do użytkownika z prośbą o zgodę na wykorzystanie jego danych w konkretnym celu, użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnej chwili. Można to zrobić poprzez zalogowanie się na swoje konto i kliknięcie linku rezygnacji z subskrypcji. W takich przypadkach przestaniemy wykorzystywać dane użytkownika w określonym celu i usuniemy je.

W celu złożenia skargi na sposób przetwarzania przez nas danych osobowych, użytkownik może skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, przesyłając na adres mailowy biuro@dapol.pl skargę.

Pliki cookie

Wykorzystujemy pliki cookie do poprawy jakości naszych usług oraz do lepszego zrozumienia sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych. Robimy to, zapisując preferencje użytkownika w plikach cookie i śledząc trendy użytkowników i wzorce nawigowania na naszych stronach. Używamy plików cookie do rozróżnienia odwiedzających, poprzez przypisanie każdemu z nich losowego, anonimowego identyfikatora. Informacje te wykorzystujemy do liczenia odwiedzin, określenia popularności naszych treści oraz poznania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze strony.

Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała ona wszystkie pliki cookie, lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Niektóre funkcje lub usługi na naszych stronach mogą jednak nie działać prawidłowo bez plików cookie.

Pliki cookie charakterystyczne dla strony internetowej DAPOL

Strona internetowa DAPOL używa zarówno plików cookie „pierwszej strony” (plików cookie ustawianych przez stronę internetową DAPOL), jak i plików cookie „osób trzecich” (plików cookie ustawionych przez strony podmiotów zewnętrznych dostarczających usługi na rzecz strony internetowej DAPOL). Pliki cookie wykorzystujemy do zachowywania preferencji, śledzenia trendów użytkowników oraz wzorców, przy pomocy dostawców statystyk internetowych oraz w celu przechowywania danych potrzebnych przez cały czas wizyty na stronie internetowej (na przykład zawartość koszyka na zakupy).

Zmiany Polityki

Informujemy, że niniejsza Polityka prywatności może ulegać zmianom. Oczekujemy, że zmiany te będą niewielkie, mogą jednak wystąpić zmiany o większym znaczeniu. Jeżeli będzie to stosowne i możliwe, będziemy powiadamiać użytkowników o takich zmianach pocztą elektroniczną. Każda wersja będzie opisana na górze strony.

Kontakt

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące tej Informacji o Polityce prywatności prosimy przesyłać na adres mailowy biuro@dapol.pl.